[Part_Header]

27آبانکارانه آموزشی اعضای هیات علمی (ارزشیابی عملکرد آموزشی)
  • 691
  • .
  • .

به منظور افزایش سطح کمی و کیفی آموزش های بالینی پزشکی در سطح دانشجویان پزشکی عمومی، تخصصی و  فوق تخصصی  توسط اعضای هیات علمی در مراکز آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، کارانه آموزشی با استفاده از نظر کارشناسان و کمیته های تخصصی طراحی و تدوین گردیده و اجرا می شود.

اهداف:
  • تقویت انگیزه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی رسمی جهت مشارکت در فعالیت های آموزشی مراکز آموزشی درمانی تابعه
  • افزایش سطح کیفی یاددهی و یادگیری در حوزه بالینی
  • افزایش سطح کیفیت و ایمنی خدمات مراقبتی و بالینی
کارانه آموزشی ضریبی است که از طریق ارزیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی و پزشکان رسمی  به کارانه ی آنها اضافه یا کسر می شود  در راستای تعیین امتیاز عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی  و پزشکان رسمی چک لیست هایی در حیطه های دانش، توانمندی بالینی، مهارت های ارتباطی و رفتار حرفه ای از دیدگاه افراد مرتبط تدوین نموده است که این چک لیست ها طبق نظرات ده نفر Expert استاندارد سازی (روایی و پایایی) شده اند.
امتیاز افراد مورد ارزیابی حاصل اعلام نظرات رئیس دانشکده پزشکی، معاون آموزش دانشکده، معاون آموزش بیمارستان، مدیران گروه ها  و فراگیران (اینترن، استاژر، دستیار و فلو ها) می باشد.
ارزیابی کارانه آموزشی سالانه دو بار و در پایان هر نیمسال تحصیلی انجام می گیرد.

                                                                                    

 
 
امتیاز دهی
 
 

1397/5/3 چهارشنبه
میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

EN