خدمات درمانگاه

ساختمان یا بخشی در بیمارستان یا مرکز بهداشتی - درمانی که به درمان بیماران یا مراقبت پزشکی از بیماران سرپایی اختصاص دارد. معمولاً درمانگاه موسسه‌ای مستقل است که به درمان بیماران می‌پردازد ولی برخلاف بیمارستان بیماران را بستری نمی‌کند. در ایران درمانگاه معمولاً می‌تواند دارای بخشهای پزشک عمومی و متخصص،دندانپزشکی ، داروخانه ، مامایی ، رادیولوژی ، آزمایشگاه،  و … باشد. مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری درمانگاه را وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه صادر می‌نماید.