تاریخچه

تاریخچه واحد :

از سال 1375 تا سال 1391 ، این ساختار مدیریتی در بیمارستان بقیه الله، بصورت عام مدیریت آموزش و پژوهش به کلیه امور آموزشی و پژوهشی در مقیاسهای کوچک و ساده اداره می گردید. از سال 1391 ، این ساختار تبدیل ضمن جدا شدن و تشکیلات آموزشی با گسترش مأموریتها و برنامه های اختصاصی به عنوان معاونت پژوهش با هسته اصلی واحد توسعه و تحقیقات بالینی، باز مهندسی گردید.