مدیریت بهبود کیفیت اعتباربخشی و ایمنی بیمار

 

فعالیت های مدیریت بهبود کیفیت برای سایت بیمارستان

اهم فعالیت های مدیریت بهبود کیفیت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی ملی و ایمنی بیمار بوده که طی سالیان متمادی منجر به کسب امتیاز درجه یک عالی شده است، در راستای این هدف فعالیت های زیر برنامه ریزی ، پیگیری و اجرا گردیده است:

 1. دریافت استانداردهای اعتباربخشی ملی از مبادی ذیربط برای هر سال
 2. تشکیل کارگروه های متعدد و شروع آموزش استانداردها
 3. تدوین زیرساخت های مورد نیاز اعتباربخشی در کارگروه ها ( خط مشی و روش – روش اجرایی – دستورالعمل)
 4. تعیین الزامات اجرای استانداردها در کارگروه ها
 5. پیگیری اجرای استانداردها در کل بیمارستان
 6. شرکت در جلسات و همایش های اعتباربخشی وزارت بهداشت و دانشگاه شهید بهشتی
 7. تعامل با کارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاه شهید بهشتی و شرکت در کارگاه های و ارزیابی های بیمارستانی
 8. شرکت فعال مدیر و کارشناسان در کمیته ها و جلسات بیمارستان و نظارت بر برگزاری کمیته ها طبق استانداردها
 9. مشارکت فعال مدیر و کارشناسان در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان
 10. تدوین شاخص ها و فرآیندهای بیمارستان مطابق استانداردهای اعتباربخشی و ارائه در جلسات کمیته پایش و سنجش جهت تصویب و ابلاغ
 11. مدیریت شاخص ها و فرآیندها از طریق نظارت بر پایش آنها
 12. ارائه نتایج تحلیل شاخص های بیمارستان در کمیته پایش و سنجش  
 13. برگزاری کلاس های آموزشی زیر ساخت های اعتباربخشی برای کارکنان
 14. تقسیم بندی بیمارستان به صورت دپارتمانی و تعیین هر کارشناس برای هر دپارتمان جهت آموزش چهره به چهره استانداردها و پیگیری و نظارت بر اجرای آنها
 15. تقسیم بندی استانداردهای اعتباربخشی و تعیین کارشناس مرتبط هر محور جهت حضور در کارگروه های مرتبط، آموزش ، پیگیری و نظارت بر اجرای استانداردها
 16. آموزش چگونگی تدوین لیست مشکلات بخش ها و و احدها مطابق سنجه های اعتباربخشی ونظارت بر انجام اقدامات اصلاحی توسط مسئولین بخش ها و واحدها
 17. تدوین برنامه های بهبود کیفیت بخش ها و واحدها با مشارکت مسئولین آنها و طرح در کمیته پایش و سنجش و تصویب تیم مدیریت اجرایی و پیگیری مصوبات توسط مدیر بهبود کیفیت
 18. برنامه ریزی جهت خودارزیابی بخش ها و واحدها مطابق استانداردهای اعتباربخشی به صورت فصلی و انجام اقدامات اصلاحی توسط مسئولین بخش ها و واحدها
 19. ممیزی داخلی بیمارستان دو بار در سال و ارائه گزارش نتایج ممیزی به تیم مدیریت اجرایی
 20. ارائه اقدامات اصلاحی پس از هربار ممیزی داخلی بیمارستان و ممیزی وزارت بهداشت به مدیریت ها و پیگیری

اهم فعالیت های ایمنی بیمار :

 1. مدیریت شاخص های ایمنی بیمار
 2. مدیریت خطاهای گزارش شدۀ داوطلبانه
 3. به اشتراک گذاری آموخته ها
 4. برگزاری بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار بصورت هفتگی و اجرای اقدامات اصلاحی و ارائه بازخورد ارزیابی های میدانی ایمنی بیمار
 5. اجرای مانورهای اختصاصی استانداردهای ایمنی بیمار جهت فرهنگ سازی
 6. مشارکت در تدوین و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی ایمنی بیمار
 7. آموزش استانداردهای ایمنی بیمار و اعتباربخشی

 

تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری