مدیریت خدمات و ارتباطات پژوهشی

مدیریت خدمات و ارتباطات پژوهشی بیمارستان با نظارت جناب آقای مهندس محمد جواد نواحی در راستای ارتقای واحد توسعه تحقیقات بالینی فعالیت می نماید.