پژوهش

این معاونت با تکیه بر کار و سرمایه و دانش ایرانی و با استناد به سند چشم انداز و با در نظر گرفتن نقشه علمی دانشگاه ، الگوبرداری بومی شده از مراکز معتبر بین المللی و در راستای کاربردی کردن ماحصل های پژوهشی و تکمیل چرخه خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی می باشد.

این معاونت با هدف ارائه خدمات آماری و پژوهشی به اعضاء هیأت علمی مرکز و نیز ایجاد مراکز تحقیقاتی تاسیس گردیده است ، این خدمات شامل مشاوره آماری ، تهیه جداول و نمودارهای مقالات پژوهشی ، ویرایش و بازبینی مقالات از نظر متدولوژی تحقیق و نگارش فارسی و انگلیسی آن ها ، تهیه Power Point جهت سخنرانی اعضاء هیات علمی در همایش های علمی ، تهیه پوستر به منظور ارائه در همایش ها و کمک به مراکز تحقیقاتی تازه تاسیس در جهت کسب مجوز قطعی می باشد ، همچنین ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز مراکز تحقیقاتی از سایر وظایف این مرکز می باشد .

از دیگر فعالیت های بنیادی این معاونت تهیه گزارشی مستند از عملکرد اعضاء محترم هیات علمی مرکز در ارتباط با عملکردهای پژوهشی ایشان و چاپ مقالات می باشد .