[Part_Header]

1ديشرح وظایف
 • 192
 • .
 • .

شرح وظایف واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 1. همکاری در مدیریت فرآیندهای اصلی بیمارستان با صاحبان آنها

1/1. شناسایی فرآیندهای اصلی با مشارکت صاحبان فرآیند

2/1.تهیه شناسنامه و فلوچارت هرفرایند با مشارکت صاحبان فرآیند

3/1.معرفی فرآیندهای اصلی شناسایی شده در جلسه تیم مدیریت اجرایی

4/1.ایجاد دسترسی کارکنان به فایل الکترونیک فرآیندهای اصلی ابلاغ شده با همکاری مدیریت ICT

5/1. مشارکت در افزایش آگاهی کارکنان از فرآیندهای اصلی مرتبط با بخش / واحد

6/1. تعیین شاخص های سنجش فرآیندهای اصلی با مشارکت مسئولان / سرپرستاران بخش ها و واحدها

7/1. نظارت بر اندازه گیری و نظارت بر تحلیل شاخص های فرآیندی تعیین شده در بازه زمانی معین

8/1. ارائه گزارش تحلیل مسئولین شاخص ها به تیم اجرایی

9/1. کسب اطمینان از تدوین و انجام  برنامه بهبود کیفیت پیشنهادی توسط  صاحبان فرآیند

10/1. نظارت بر اجرای برنامه بهبود و اثربخشی آنها

 1. همکاری با واحد طرح و برنامه جهت مدیریت شاخص های برنامه های عملیاتی

1 /2 . شرکت در برنامه پایش و نظارت بر روند پایش برنامه های عملیاتی  بصورت فصلی

2/2. نظارت بر تهیه گزارش و تحلیل شاخص های برنامه ای و در صورت لزوم پیشنهادات اصلاحی جهت ارائه در کمیته پایش و سنجش و یا تیم اجرایی

 1. مدیریت شاخص های عملکردی بالینی و غیر بالینی

1/ 3. تدوین یا بازنگری شاخص های عملکردی بالینی و غیر بالینی با مشارکت مسئولین بخش ها و واحدها

2/3. پیشنهاد شاخص های عملکردی بالینی / غیر بالینی تدوین شده با رعایت اولویت بندی به همراه تعیین مسئول اندازه گیری هر شاخص به تیم اجرایی

3/3. همکاری با ریاست بیمارستان جهت ابلاغ شاخص های عملکردی بالینی / غیربالینی به تمام بخش ها و واحدها

4/3. همکاری با ریاست بیمارستان جهت ابلاغ   احکام مسئولین شاخص ها

 5/3. نظارت بر جمع آوری و گزارش نتایج اندازه گیری هر شاخص توسط مسئول اندازه گیری آن

6/3. پی گیری گزارش نتایج شاخص ها ازمسئولین آنها بصورت ماهیانه

   7/3. ارائه نتایج شاخص ها  در کمیته پایش و سنجش بصورت ماهیانه

8/3. نظارت بر اجرای صحیح اقدامات اصلاحی / برنامه بهبود کیفیت ابلاغ شده از سوی تیم مدیریت اجرایی در مورد شاخص هایی که نتایج آنها در محدوده هشدار یا بحرانی قرار دارند با مشارکت مسئولین شاخص ها

9/3. نظارت برجمع آوری صحیح شاخص های ایمنی بیمار توسط مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

10/3.گزارش تحلیل نتایج شاخص های ایمنی در کمیته پایش و سنجش کیفیت /تیم اجرایی با مشارکت مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 1. کمک به شناسایی مشکلات جاری و فرصت های بهبود

1/4 . کمک به مسئولین بخش ها و واحدها و الویت بندی مشکلات جاری و فرصت های بهبود

2/4. ممیزی اجرای فرآیند شناسایی مشکلات و فرصت های قابل بهبود بخش ها و واحدها هر 6 ماه یکبار

 1. تدوین برنامه بهبود کیفیت

1/5. تدوین برنامه بهبود کیفیت پیشنهادی بخش ها / واحدها با همکاری مسئولین بخش ها و واحدها

2/5. طرح برنامه پیشنهادی در تیم اجرایی جهت تصویب و تامین منابع مورد نیاز

3/5. همکاری با ریاست جهت ابلاغ برنامه بهبود به بخش ها و واحدها پس از تائید

4/5. نظارت بر اجرا و پیشرفت برنامه بهبود ابلاغ شده

5/5. گزارش نتایج پیشرفت برنامه به تیم اجرایی

 1. مدیریت مستندات اعتباربخشی

1/6. یکسان سازی فرمت مستندات اعتباربخشی

2/6. مشارکت در کارگروه های بازنگری مستندات

3/6. تائید مستندات بازنگری شده

4/6. همکاری در ابلاغ مستندات توسط ریاست

5/6. تهیه فایل الکترونیکی مستندات و در دسترس کارکنان قرار دادن آنها با همکاری ICT

 1. خودارزیابی بخش ها و واحدها  

1/7. به روز رسانی چک لیست های کاغذی و الکترونیکی خودارزیابی

2/7. ابلاغ برنامه خودارزیابی بخش ها و واحدها

3/7. نظارت بر انجام نتایج خودارزیابی بخش ها و واحدها

4/7. جمع آوری و بررسی نتایج خودارزیابی بخش ها و واحدها

5/7. ارائه گزارش تحلیلی نتایج خودارزیابی بخش ها  و واحدها به تیم اجرایی

6/7.همکاری با مسئولین بخش ها و واحدها جهت تهیه  اقدام اصلاحی /برنامه بهبود کیفیت

 7/7. تصویب اقدام اصلاحی / برنامه بهبود در تیم اجرایی

8/7.  ابلاغ برنامه های بهبود به بخش ها و واحدها  توسط ریاست

9/7. تهیه فایل الکترونیکی مستندات خودارزیابی بخش ها / واحدها

 1. ممیزی داخلی

1/8. تشکیل تیم ممیزی داخلی

2/8. برگزاری جلسات آموزش و توانمندسازی و هماهنگی ارزیابان داخلی

3/8. تدوین جدول زمانبندی ممیزی و ابلاغ توسط ریاست محترم

3/8. مشارکت و هدایت تیم جهت انجام ممیزی داخلی

4/8. جمع آوری و بررسی نتایج ممیزی

5/8.تهیه فایل اکسل نتایج ممیزی

6/8. رتبه بندی  و تعیین بخش ها و واحدهای برتر

7/8. ارائه گزارش تحلیلی ممیزی به تیم اجرایی

8/8. ارائه اقدامات اصلاحی / برنامه بهبود به تیم اجرایی و پیشنهاد تشویق بخش ها و واحدهای برتر

9/8. پیگیری اجرای برنامه  های بهبود

10/8. تهیه فایل الکترونیکی تمامی مستندات ممیزی جهت آرشیو

11/8. ثبت نتایج ممیزی در سامانه الکترونیکی آنلاین وزارت بهداشت در صورت ابلاغ وزارت

 1. توانمندسازی کارشناسان بهبود

1/9. درخواست برگزاری کلاس، دوره ، کارگاه های آموزشی مرتبط  با اعتباربخشی از معاونت آموزش و در صورت برگزاری شرکت در جلسات

2/9.  ارائه کنفرانس های درون بخشی توسط کارشناسان

3/9. برگزاری جلسات مداوم باریاست محترم بیمارستان

4/9.  بررسی متون و سرچ های اینترنتی  جهت توانمندسازی و بالا بردن سطح دانش

 1. توانمندسازی کارکنان بیمارستان در زمینه مباحث اعتباربخشی

1/10. برگزاری  کلاس های زیرساخت های اعتباربخشی ، شاخص ها ، فرآیندها ، ممیزی، Focus PDCA- ... با همکاری معاونت آموزش  

2/10. تشکیل کارگروه های سنجه خوانی استانداردهای اعتباربخشی

 1. هدایت و مدیریت آماده سازی بیمارستان جهت ارزیابی های دوره ای خارجی ( دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه بقیه اله -ستاد کل نیروهای مسلح /سپاه وزارت بهداشت و....)

 1. مدیریت تورها و بازدید های اعتباربخشی سایر مراکز از بیمارستان و بالعکس

1/12. پاسخ به نامه های درخواستی

2/12. ارجاع نامه به حفاظت جهت تائید

3/12. تعیین زمان تقریبی جهت بازدید پس از تائید حفاظت

4/12. هماهنگی با بیمارستان یا مراکز مربوطه

5/12. هماهنگ نمودن تیم جهت آمادهگی در روز بازدید

6/12. هماهنگی با دفتر بیمارستان جهت پشتیبانی و پذیرایی از مهمان ها

 1. شرکت  فعال در کمیته ها ، کارگروه ها و جلسات

1/13.جمع آوری خطاهای پزشکی تاییدشده درکمیته های مختلف  با مشارکت مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

2/13. استفاده از سوابق خطاهای پزشکی به عنوان تجربه و اطلاع رسانی به کارکنان با مشارکت مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

3/13.برنامه ریزی برای به اشتراک گذاری علل خطاهای پزشکی رخ داده ازطریق اطلاع رسانی موثر به کارکنان مرتبط با مشارکت مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 1. بازدیدهای روزانه و یا دوره ای از بخش ها و واحدهای مربوطه و برگزاری جلسات درون دپارتمان یا بخش برحسب موضوع

 
امتیاز دهی
 
 

میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) ۸۱۲۶۱-۸۸۰۵۰۴۳۵-۸۸۰۵۰۴۳۶

EN

ساختار

لینک های مرتبط

خدمات فناوری

تماس با ما